skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Hoe ziet het verloop van mijn re-integratie eruit?

Als u langdurig ziek dreigt te worden heeft u samen met uw werkgever de plicht om u maximaal in te spannen om weer aan het werk te komen.

In verschillende wetten en regelingen is bepaald hoe deze re-integratie vorm moet krijgen en wat er van u en van uw werkgever verwacht wordt. Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid zien de belangrijkste re-integratie verplichtingen er als volgt uit:

Tijdstip Actie
Eerste dag U meldt zich ziek bij uw werkgever.
Binnen enkele dagen Uw werkgever geeft uw ziekmelding door aan de arbodienst of bedrijfsarts.
Na 4 weken Uw werkgever moet een re-integratiedossier gaan bijhouden. Daarin moet uw werkgever alles vastleggen wat met uw ziekte en re-integratie te maken heeft.
Binnen 6 weken De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse op. Hierin beschrijft de bedrijfsarts of hij denkt dat u op termijn weer aan het werk kunt en zo ja, of u uw eigen werk of ander passend werk zou kunnen doen.
Binnen 8 weken U moet samen met uw werkgever een plan van aanpak opstellen. Hierin staat welke activiteiten u beiden gaat ondernemen om uw terugkeer te in eigen of ander passend werk te bespoedigen.
Week 42 Uw werkgever moet uw ziekmelding doorgeven aan het UWV.
Aan het einde van het 1ste jaar

 

Samen met uw werkgever moet u de re-integratie van het afgelopen jaar evalueren en afspraken maken over de toekomst.
 Na 1 jaar en 8 maanden Het UWV informeert u over het aanvragen van een WIA-uitkering.
Na 2 jaar Als u nog steeds uw eigen werkzaamheden (of andere passende werkzaamheden) niet kunt uitoefenen, stopt in principe de loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever. Als uw werkgever onvoldoende gedaan heeft aan uw re-integratie kan het UWV een zogenaamde loonsanctie opleggen. Uw werkgever moet dan maximaal nog een jaar uw loon doorbetalen. Als uw werkgever voldoende aan uw re-integratie gedaan heeft en u kunt nog steeds niet werken, dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen.

 

Uit bovenstaand schema kunt u opmaken dat er tijdens de duur van uw arbeidsongeschiktheid een aantal documenten en formulieren moeten worden ingevuld in samenspraak met uw werkgever en de bedrijfsarts. Het doel van deze documenten (probleemanalyse, plan van aanpak, eindejaarsevaluatie) is er steeds op gericht om u weer aan het werk te krijgen.

Als u van uw werkgever of de bedrijfsarts niet of niet tijdig een probleemanalyse, plan van aanpak of eerstejaarsevaluatie ontvangt en/of een verzoek krijgt om hieraan mee te werken, meldt dit dan schriftelijk aan uw werkgever. Als uw werkgever onvoldoende aan re-integratie doet, kan dit tot gevolg hebben dat hij u geen twee, maar uiteindelijk drie jaar loon moet doorbetalen.

Aan de andere kant spreekt het voor zich dat van u als werknemer ook het nodige verwacht mag worden. Kom afspraken bij de bedrijfsarts correct na, werk mee aan het opstellen, bijstellen en evalueren van een plan van aanpak. Doet u dit niet, dan kan uw werkgever besluiten om uw loon stop te zetten.

Re-employ diensten:

 

 

Back To Top