skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Instrumenten die worden ingezet bij de oriëntatie

Re-employ maakt een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) en zet hierbij de volgende instrumenten in:

  • Transactionele Analyse
  • MBTI
  • Assessment
  • Enneagram

Persoonlijke Profiel Analyse

Bij de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) gaan we in een aantal persoonlijke bijeenkomsten dieper in op de persoonlijke ontwikkeling, eigenschappen en competenties.

Deze gesprekken en het doen van testen geven inzicht in de persoonlijke ontwikkeling op alle gebieden waarin we als mensen acteren: opleiding, werk, relaties, gezondheid etc.

Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan persoonlijke beleving als aan het in kaart brengen van kwaliteiten, beperkingen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Het leven eist van mensen dat ze leren, ontwikkelen en aanpassen, zeker op professioneel gebied. Soms worden mensen geconfronteerd met veranderingen waar ze niet klaar voor zijn. Het proces van de PPA kan het proces ondersteunen om deze veranderingen aan te laten sluiten bij de persoonlijkheid, de kwaliteiten en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Waardoor deze veranderingen uiteindelijk tot een positief resultaat zullen leiden.
De inzichten die worden verkregen op basis van de PPA leiden tot meer begrip en waardering voor uniciteit en authenticiteit. Kennis over de eigen kwaliteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden maakt dat mensen zichzelf beter kunnen ‘verkopen’ op de arbeidsmarkt. En op lange termijn hun leven beter zelf kunnen vormgeven. Wij streven ernaar onze klanten te helpen meer ‘eigenaarschap’ te ontwikkelen.

Het Enneagram

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De modellen geven de motivatie aan van waaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Volgens het enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn.
Negen enneagram typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen.
De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.
Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen en in het bijzonder te begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook biedt het een handvat voor persoonlijke groei en een goede vertaling geeft ook veel inzichten die zich zichtbaar en soms minder helder “melden” zijn in loopbaan- en teamontwikkelings vraagstukken voordoen

De negen typen

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung.

De Myers-Briggs theorie ziet persoonlijkheid als iets dat is aangeboren of ontwikkeld, en heeft dit onderverdeeld in vier paren van twee tegenovergestelden. De twee cognitieve functies van Jung: Thinking-Feeling en Sensing-Intuition; de manier waarop dit geuit wordt: Introversion-Extraversion en de later toegevoegde voorkeur: Judging-Percieving. Geen van deze acht eigenschappen is volgens de theorie beter of slechter dan een andere, hoewel natuurlijk wel persoonlijke voorkeur kan bestaan voor zekere eigenschappen.

Inzicht in de persoonlijkheid en die van anderen geeft de mogelijkheid beter samen te werken. Het helpt ook bij het maken van carrièrekeuzes. En voor werkgevers kan het helpen door succesvollere team samen te stellen door een goede combinatie van verschillende kwaliteiten binnen een team.

Transactionele analyse

De transactionele analyse (TA) van Berne gaat ervan uit dat de mens steeds weer opnieuw de strategieën uit zijn kindertijd toepast, ook als dat tot pijn of mislukking leidt. Door ervaringen in de vroege levensjaren neemt de mens al in zijn jeugd besluiten over hoe hij in zijn verdere leven met zichzelf en zijn omgeving om zal gaan. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop en dus ook de arbeidsprestaties. Groei en ontwikkeling worden geremd door niet constructieve besluiten, terwijl positieve besluiten bijdragen tot groei, carrière ontwikkeling en toename van welbevinden en gezondheid. Deze partronen zijn te doorbreken door inzicht in deze principes en geven op een eenvoudige wijze inzicht in de eigen manier van reageren.

Assessment

Onze online assessment is gebaseerd op de PAKSOC-menstype theorie van de Amerikaanse psycholoog John Holland, die een internationaal geaccepteerd en toegepast kader voor studie- en beroepskeuzevraagstukken schiep. De kern van zijn theorie bestaat onder andere uit de karakterisering van personen en de beschrijving van omgevingen. Voor zowel personen als werkomgevingen zijn zes verschillende typen te onderscheiden (praktisch, analytisch, kunstzinnig, sociaal, ondernemend en conventioneel).
Het assessment bestaat uit verschillende professionele vragenlijsten en tests over competenties, interesses, loopbaanwaarden en werkervaring.
De uitslagen van de individuele vragenlijsten communiceren met onze beroepen- en opleidingendatabase. Hiermee wordt een concrete vertaling naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zichtbaar. Vervolgens zijn met de vacaturebank door middel van één muisklik per beroep en per regio de vacatures zichtbaar. Dagelijks worden duizenden vacature- en bedrijvensites binnen de diverse branches afgezocht en wordt de vacaturebank hiermee geupdate.

Genoemde instrumenten worden ingezet met het doel om zicht te krijgen op werkgedrag, manier van communiceren, eventueel vermijdingsgedrag, motivatie en sterke kanten, zodat bepaald kan worden welke bijdrage iemand op grond hiervan kan leveren aan de organisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over Re-employ Persoonlijke Profiel Analyse neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail.

Back To Top