skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Re-employ

Opdrachtgever: Een natuurlijk of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt tegen betaling van een nader overeengekomen vergoeding, werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever.

Cliënt: Een natuurlijk persoon en/of een door opdrachtgever aangewezen medewerker, die door Opdrachtnemer voor begeleiding is geaccepteerd en die voor een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en ingestemd met de betreffende bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden.

 1. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Re-employ en Opdrachtgever, respectievelijk zijn rechtsopvolger(s).

 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

 3. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen aan brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging in medegedeeld of kenbaar geworden.

 4. Onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten van Opdrachtnemer voor de uitvoering van werkzaamheden waarvoor derden dienen te worden betrokken.

 1. Aanbod en aanvaarding

 1. Door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 2. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 3. De Overeenkomst komt tot stand indien Opdrachtgever de offerte aanvaardt middels een schriftelijke of digitale bevestiging daarvan aan Opdrachtnemer binnen de in het vorige lid genoemde termijn of middels een schriftelijke of digitale bevestiging.

 4. Een mondelinge opdracht van Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd.

 5. Wijzigingen van of aanvullingen op bestaande overeenkomsten gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk of digitaal door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

 1. Omvang van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer stelt zich ten doel het uitvoeren van re-integratie-, outplacement- en employability activiteiten, het adviseren inzake personeel en personeelsaangelegenheden en het trainen van individuen, groepen en organisaties.

 2. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten.

 3. Opdrachtnemer garandeert dat zijn organisatie voldoende uitgerust en bemand is met daartoe geschikt personeel. Directie van Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening van alle medewerkers van Opdrachtnemer.

 4. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als goed opdrachtnemer uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 5. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van Opdrachtnemer en niet tot een resultaatverbintenis.

 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer behoudt voor de correcte uitvoering van de dienstverlening de volledige verantwoordelijkheid.

 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het volgens tijdschema uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 8. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 9. Afspraken, workshops en trainingen die niet binnen een termijn van 24 uur voor aanvang worden geannuleerd, zullen in rekening gebracht worden.

 1. Duur, verlenging en opzegging

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur zoals omschreven in de offerte. De in de offerte genoemde diensten worden verleend totdat:

 1. De in de offerte overeengekomen begeleidingsduur is verstreken.

 2. Cliënt de begeleiding niet langer aanvaardt.

 3. De begeleiding door Opdrachtnemer is beëindigd op grond van een van de bepalingen genoemd in artikel 9,10 of 12 van deze algemene leveringsvoorwaarden; of

 4. Indien en voor zover de dienstverlening door Opdrachtnemer outplacement en re-integratie betreft, Cliënt een nieuwe werkkring heeft gevonden, dan wel overgaat tot het zelfstandig ondernemerschap, detachering, een uitzendovereenkomst of voltijd opleiding.

 1. Op verzoek van Opdrachtgever kan in geval van een situatie als genoemd onder lid 1 sub d van artikel de begeleiding desgewenst worden voortgezet totdat de wettelijke proeftijd bij de nieuwe werkgever is verstreken, zulks met inachtneming van de in de overeengekomen offerte genoemde begeleidingsduur. Indien Cliënt een nieuwe werkkring binnen een periode van zes maanden onvrijwillig verliest, kan de begeleiding desgewenst worden voortgezet, zulks met inachtneming van de in de offerte overeengekomen begeleidingsduur.

Artikel 6 Rapportage en vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtgever wordt, indien van toepassing, op de in de communicatiematrix of offerte genoemde wijze en frequentie door Opdrachtnemer gerapporteerd omtrent de voortgang van de dienstverlening door Opdrachtnemer uit hoofde van de Opdracht.

 2. De van Cliënt verkregen persoonlijke informatie wordt door Opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld overeenkomstig het Privacyreglement.

 3. De van Opdrachtgever verkregen informatie wordt door Opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld.

 4. De van opdrachtnemer verkregen informatie wordt door Opdrachtgever vertrouwelijk behandeld.

 5. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zullen de nodige beveiligingsmaatregelen treffen met betrekking tot de uitwisseling van vertrouwelijke informatie en daarbij waarborgen dat zij passende bescherming bieden tegen ongeoorloofd€ openbaarmaking, kopiëring of gebruik.

 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van haar werkzaamheden verkregen informatie zodanig te anonimiseren dat deze niet meer te herleiden is tot een bepaald persoon met als doel deze informatie te gebruiken voor eigen testresultaten en/of statische doeleinden.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle informatie betreffende de organisatie van Opdrachtgever, de bedrijfsvoering door Opdrachtgever en alle overige informatie, die Opdrachtnemer verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk zullen worden behandeld en zal ervoor zorgdragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden kan geraken, indien en voor zover Opdrachtnemer niet rechtens gehouden is die informatie aan derden te verstrekken.

 2. Opdrachtnemer zal een geheimhoudingsverplichting, zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel, opleggen aan al haar werknemers en alle overige bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle geestesproducten van Opdrachtnemer waaronder computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, trainingen en verstrekte documentatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt en mag niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

 3. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer staat het Opdrachtgever niet vrij faciliteiten en informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of gebruik anders dan uit hoofde van de opdracht.

Artikel 10 Publiciteit

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever, staat het Opdrachtnemer vrij bepaalde marketingactiviteiten te ondernemen, waaronder:

 1. Het gebruik van de naam van de Opdrachtgever op de website van Opdrachtnemer of in ander marketingmateriaal

 2. Het in een persbericht verwijzen naar de aankondiging van Opdrachtgever dat deze gebruikt maakt van de producten en diensten van Opdrachtnemer en/of het uitbrengen van andere gezamenlijk pers- en/of marketingboodschappen

Te allen tijde vooropgesteld dat Opdrachtnemer niet zonder toestemming van Opdrachtgever zal verklaren dat Opdrachtgever de producten en/of diensten van Opdrachtnemer goedkeurt of aanbeveelt en dat Opdrachtnemer de in dit artikel genoemde marketingactiviteiten zal stoppen, zodra Opdrachtgever hierom schriftelijk of digitaal verzoekt.

Artikel 11 Wettelijke verplichtingen/wijzigingen daarvan

In geval wijzigingen plaatsvinden in op de dienstverlening van Opdrachtnemer van toepassing zijnde Wet- en/of regelgeving, waarbij deze wijzigingen tot gevolg hebben dat Opdrachtnemer extra verplichtingen opgelegd krijgt met betrekking tot de inhoud en/of uitvoering van de dienstverlening aan Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst, waaronder tevens begrepen de voorwaarden waaronder de dienstverlening wordt uitgevoerd, in overleg met Opdrachtgever conform deze verplichtingen aan te passen.

Artikel 12 Beperkende voorwaarden

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een door Opdrachtgever naar haar verwezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren, indien het intakegesprek tussen Opdrachtnemer en Cliënt hiertoe aanleiding geeft. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van de beslissing de Cliënt niet of onder beperkende voorwaarden te begeleiden. De beslissing zal door Opdrachtnemer worden gemotiveerd.

 2. Opdrachtgever en Cliënt dienen Opdrachtnemer op de hoogte te brengen van omstandigheden die de (tijdige) uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer kunnen belemmeren.

 3. Indien zich in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens het intakegesprek met Cliënt is gedeeld, alsnog omstandigheden voordoen, of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de (tijdige) uitvoering van de opdracht, kan Opdrachtnemer de begeleiding beperken ofwel tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen.

 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien sprake is van een dienstverband tussen Cliënt en Opdrachtgever na overleg met Opdrachtgever, en indien het dienstverband is beëindigd naar eigen inzicht, de begeleiding te beëindigen in het geval Cliënt het begeleidingsproces obstrueert.

 5. Van obstructie is sprake indien Cliënt de adviezen die door Opdrachtnemer worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, dan wel geen inzet en/of motivatie (meer) toont.

 6. Opdrachtnemer zal Cliënt en Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen van haar beslissing de begeleiding te beëindigen wegens obstructie.

 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever voor zover deze voortvloeien uit de vertraging van de overeengekomen begeleiding en indien deze vertraging te wijten is aan Cliënt en/of Opdrachtgever.

Artikel 13 Ontbinding van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is onverminderd het recht op vergoeding van kosten en schaden gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief indien:

 • Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en Opdrachtgever, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld, nalaat om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen;

 • ter zake van Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden Opdrachtnemer goede gronden geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 • Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert of stillegt.

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien dit op grond van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht.

 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht, indien een opdracht in de fase van uitvoering zich in een dusdanige richting begeeft dat er een afbreuk wordt gedaan aan haar integriteit, de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer geleverde diensten, behalve in geval van aan Opdrachtnemer toe te rekenen grove nalatigheid.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat:

 • Opdrachtgever of een werknemer van Opdrachtgever de adviezen van Opdrachtnemer niet naar behoren hebben opgevolgd;

 • Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het honorarium van de opdracht en anders tot het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij in het desbetreffende geval uitkeert..

 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld.

 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van Opdrachtgever), die ondanks de door Opdrachtnemer in acht genomen zorgvuldigheid, zouden voortvloeien uit de door Opdrachtnemer geleverde diensten, met name wanneer Opdrachtgever of de werknemer de adviezen van Opdrachtnemer niet hebben opgevolgd.

 4. Opdrachtnemer kan bij haar dienstverlening gebruik van een online-omgeving die ter beschikking staat van Opdrachtgever en/of Cliënt. Opdrachtnemer stelt alles in het werk om een dergelijke online-omgeving naar behoren te laten functioneren, toegankelijk en up-to-date te houden alsmede te beveiligen tegen verleis en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Hierbij kan Opdrachtnemer afhankelijk zijn van externe partijen. Als gevolg hiervan aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de betreffende online-omgeving.

Artikel 15 Klachten

 1. Voor klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden kan Opdrachtgever zich mondeling dan wel schriftelijk wenden tot de directie van Opdrachtnemer, waarna onmiddellijk naar beste kunnen zal worden getracht de oorzaak van de klacht weg te nemen.

 2. Opdrachtnemer hanteert hierbij de ‘Klachtenprocedure Re employ’ die op verzoek aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 16 Tarieven

 1. De tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven, of andere van overheidswege ter zake van de overeengekomen dienstverlening opgelegde heffingen.

 2. De dienstverlening van Opdrachtnemer zal tegen de in de Overeenkomst vastgestelde tarieven worden geleverd. De tarieven gelden steeds voor het lopende kalenderjaar.

 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen conform de prijsindexcijfers van het CBS. Wijziging in de tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen jaarlijks aan Opdrachtgever, uiterlijk op 15 januari van het nieuwe jaar, worden bekendgemaakt door toezending van de tarievenlijst.

Artikel 17 Facturering, betaling en incassokosten

 1. Facturering vindt voorafgaand aan de opdracht plaats, tenzij anders overeengekomen.

 2. Bij vervroegd beëindigen van een re-integratie-, outplacement- of employability traject ten gevolge van overmacht gedurende de eerste helft van het traject zal te allen tijde minimaal 50% in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen brengt Opdrachtnemer 100% van de geoffreerde kosten in rekening.

 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling achterwege blijft, kan Opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 18 Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming bijvoorbeeld staking, ziekte van werknemers, weersomstandigheden, computer break-down e.d., worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 2. Indien de niet-nakoming langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 19 Geschillenbeslechting

 1. Alle eventuele uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtgever verkiest.

 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top