skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Privacyverklaring EmployGroep

Groei & Perspectief

Datum laatste wijziging: 1 juni 2018

De EmployGroep met haar onderdelen Re-employ, We-employ en WeRe HRM vindt privacy belangrijk. Omwille van de transpartratie hiervan leggen wij in deze privacyverklaring uit  welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we ze gebruiken. Dit alles met het doel om privacy van persoonsgegevens goed te beveiligen.

Privacybeleid

De EmployGroep verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. De persoonsgegevens van onze relaties, klanten, cliënten en medewerkers zijn bij ons veilig. Daarbij wordt voldaan aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Wij gaan veilig en adequaat met persoonsgegevens om, op zo’n manier dat de doelen van onze realties en cliënten goed worden bediend, dat de EmployGroep en elk onderdeel van de organisatie een goede relatie onderhoud met haar contacten en dat gegevens van personeel binnen de wettelijke bepaling worden bewaard.

Persoonsgegevens en doelverwerking

De EmployGroep gebruikt persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de werkzaamheden, in opdrachten voor relaties, om goed contact te houden met relaties en wat nodig is voor een adequaat personeelsbeleid. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens, maar verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de AVG). Desalniettemin, voor de betreffende personen kunnen dit gevoelige gegevens zijn en daarom neemt de EmployGroep dit beleid serieus. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens waar wij mee werken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadressen;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een test of het achterlaten van informatie op onze websites, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens.

De EmployGroep verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslag:

 • Het uitvoeren van de opdracht;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van nieuwsbrief en/of nieuwsflitsen;
 • Het informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Beveiligen en bewaren

De EmployGroep neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons beleid. Wij laten dit bewaken en evalueren door een daarvoor aangestelde functionaris zoals in de AVG beoogd wordt.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Om goed contact te onderhouden met relaties bewaren wij de NAW- en contactgegevens van klanten en cliënten onbeperkt, dat wil zeggen tenminste 10 jaar, vanwege de vereisten van de beroepsvereniging. Voor de personeelsadministratie zijn er wettelijke termijnen die wij opvolgen.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie zijn contracten afgesloten en afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

Cookies

De EmployGroep gebruikt alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zelf het beheer voeren over het toelaten en/of verwijderen van cookies.

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (één van) deze rechten of heeft u vragen over hoe de Employ Groep omgaat met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Mocht dat niet leiden tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

De EmployGroep behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op onze websites plaatsen wij eventuele herziene versies.

Back To Top