skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Cursus macrameeën tijdens een 2e spoor re-integratie?

U herkent het vast wel. Je kunt als werkgever de goede intenties hebben bij het re-integreren onder de Wet Verbetering Poortwachter en soms zijn er werknemers die niet in beweging komen. Ze  zien spoor 2 als dé kans om hun luchtkastelen te bouwen. Niets van de kortste weg  van werk naar werk. Nee, het wordt de droombaan  die werkelijkheid moet worden. Op zich niets mis met ambitie, maar ja die loonsom tikt wel door op het budget van het team dat het toch al moeilijk heeft door alle kostenbesparingen die u door moet voeren. Daarbij wordt er dan nog een opleidingsverzoek ingediend. Is deze opleiding wel nodig en draagt juist deze cursus bij aan de oplossing?

Een cursus macrameeën kan voor sommige mensen leuk zijn, maar het kan u niet overtuigen dat het zal leiden tot werkhervatting elders. Het UWV heeft een aantal richtlijnen opgesteld om te beoordelen of een opleiding vergoed moet worden door u als werkgever. Zo kan voorkomen worden dat u een opleiding vergoedt die niet op korte termijn tot werk leidt, maar wel tot een loonsanctie!

Verplicht scholen?

De kantonrechter oordeelt als volgt: “Als een werknemer in het kader van re-integratie tweede spoor een opleiding wil volgen, bent u in sommige gevallen verplicht om de studiekosten te vergoeden. Dit valt onder de re-integratieplicht. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden”.

In het algemeen moet het gaan om een opleiding met een betrekkelijk korte duur waarbij de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Wie betaalt wat?

De kosten die met re-integratie zijn gemoeid, waaronder opleidingskosten, komen voor rekening van de werkgever maar er kan redelijkerwijs niet worden gevraagd dat hij financieel bijdraagt aan re-integratietrajecten waarvan vast staat dat die niet tot hervatting van werk zullen leiden.

Tijdens het re-integratietraject kunnen zich echter ontwikkelingen voordoen die leiden tot een hervatting bij een andere werkgever. De werknemer vindt bijvoorbeeld een stageplek waarbij een baan in het vooruitzicht wordt gesteld. In een dergelijke situatie kan voor u als werkgever gaandeweg een verplichting ontstaan in het vergoeden van passende opleiding en eventuele reiskosten.

Rechtbank Noord-Nederland, 12 november 2013, ECLI (verkort): 6779

Wat kan Re-employ voor u doen. Wij kunnen voor u bepalen of voor de genoemde passende arbeid zoals is opgenomen in het arbeidskundigonderzoek scholing noodzakelijk is of dat de passende arbeid met de huidige opleiding en werkervaring haalbaar is zonder aanvullende opleiding. Een en ander kunnen we in een rapportage verwerken.

En uiteraard als scholing wel aan de orde is, dan zullen we duidelijk motiveren waarom hiervoor is gekozen,  of dit de kortste weg naar werk is en of deze tot een hervatting bij een nieuwe werkgever zal leiden. We zullen altijd kijken naar een niet al te langdurige en kostbare opleiding. Te lange opleidingen waarbij geen tijd meer is om werk te zoeken en zonder vooruitzicht op een baan kunnen tenslotte leiden tot een negatieve beoordeling  door het UWV. Dat zal dan worden gezien als een gemiste arbeidskans en dus onvoldoende re-integratie inspanningen.

 Stages en opleiding.

Sinds de laatste jaren zijn we steeds meer stages in gaan zetten bij 2e spoor trajecten. Wanneer werknemers niet meer in staat zijn om hun beroepskwalificaties van hun laatste baan uit te voeren zetten we kwalificerende stages in binnen vaak een nieuw werkveld. Dit in combinatie met een korte ondersteunde cursus of opleiding stelt ons in staat om ook binnen een uitdagende arbeidsmarkt goede scores te halen. Onze jobhunters kunnen reeds aan de slag met het zoeken en creëren van nieuwe kansen bij werkgevers terwijl de kandidaten hun kennis en kunde op doen.

Deze trajecten hebben soms nog een snellere doorlooptijd dan trajecten zonder scholing en dat scheelt uiteindelijk weer in de duur van de loonkosten bij een plaatsing.

 

 

Back To Top